Søk

Program

  «Norge – Sammen for et klimarobust samfunn»

Åpning og velkommen

Formål med konferansen
Eirik Lae Solberg 
Byrådsleder, Oslo Kommune 

Lars Andresen 
Adm.dir., NGI

Christine Wergeland Sørbye
Adm.dir., Oslo Science City
Politisk ramme og operasjonalisering av M.St. 26 om klimatilpasning Andreas Bjelland Eriksen
Klima- og miljøminister
Hvordan planlegge i et klima i endring: Har kommunene gode nok verktøy til å sikre klimaet, natur og forebygging i kampen om arealene? Guro Voss Gabrielsen 
Avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet

Har vi råd til å la være? Verdien av forebygging

World Economic Forum’s Global Risk Report 2024: reflections on lack of finance and political engagement in light of future climate risk Eric White 
Head of Systems Adaptation, World Economic Forum
Hvordan klimaendringene påvirker forsikringsbransjen og hva må gjøres for at det skal være mulig å forsikre i framtiden? Geir Holmgren
Konsernsjef/CEO, Gjensidige Forsikring ASA
Verdien av forebygging – og hva koster det om vi ikke gjør det? Kristian Ruth
Dir. Bærekraft, Finans Norge 
Panelsamtale: 
Tempoet på klimatilpasning og skadeforebygging må økes - hvordan synliggjør vi verdien av forebygging, og hvem skal betale? 

Diskusjonsleder: 
Kristin Halvorsen
Direktør, CICERO
Paneldeltakere:

Ingvild Storås
Adm.dir., CargoNet AS

Vegard Einan
Regiondirektør, NHO Viken Oslo

Kristin Thorsrud Teien
Avd.leder, CICERO

Kristoffer Robin Haug
Miljøpartiet De Grønne
Fokus: Klimaendringer, ekstremvær og naturfarer
Kunnskap for et klimarobust samfunn - hvordan kan vær- og klimainformasjon hjelpe kommunene i arbeidet med klimatilpasning? Anita Verpe Dyrrdal
Leder, Norsk KlimaServiceSenter
Forebygging mot flom og skred når klimaet endres Kjetil Lund
Direktør, NVE
Stortingsmeldinger om klimatilpasning og flom og skred – hva betyr disse for kommunene? Kjetil Bjørklund
Fagleder klima, KS

Mingling lunsjpause med faglig foredrag*

Sustainability reporting and climate risk management

Jana Sillman
Professor, CICERO

TEK17 – sikkerhetsnivået og ulike former for sikringstiltak 

Eli Foss 
Avdelingsdirektør, DiBK

Iva Pervan  
Seniorrådgiver, DiBK

Muligheter med maskinlæring og ‘stor data’ i klimatilpasning 

Alex Lenkoski
Forskningsleder, Norsk Regnesentral (NR)

Løsninger gjennom tverrfaglig samarbeid, kunnskap, innovasjon og nye teknologier. 

Hvordan kan forskning bidra til klimatilpasning?  Eva Irene Falleth
Områdedirektør for bærekraftig samfunnsutvikling, Forskningsrådet 
Hva forteller satellittene oss om konsekvensene av klimaendringene?  Andreas Kääb 
Professor, UiO 
Hvordan geodata kan styrke samfunnets evne til å håndtere et klima i endring? Hannah Cook  
Direktør for Eiendomsdivisjonen, Kartverket 
Kan naturen hjelpe oss å håndtere overvann: erfaring og målinger fra Trøndelag og Innlandet.  Berit Time  
Sjefforsker, SINTEF 
Kan naturen hjelpe oss med flom? Når og hvor virker det?  Hege Hisdal  
Direktør Hydrologi, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Kan naturen hjelpe oss å sikre skråninger langs vei, jernbane og kraft traséer? En sammenstilling av eksempler fra Norden.  Kjersti Gisnås  
Seniorforsker, NGI 

Bedre føre-var? Effektive strategier for klimatilpasning og forebygging 

Konsekvenser etter ekstremværet Hans, det som skjedde og det som ikke skjedde og veien videre  Tore Haraldset  
tidl. Ordfører, Nesbyen Kommune 
Hvordan løse lokale utfordringer, og kan våre klimaløsninger brukes av andre?  Marit Kristine Vea 
Byråd for miljø og samferdsel, Oslo Kommune 
Virkemidler for klimatilpasningsarbeid – oversettelse av nasjonale krav til lokale forhold  Mariann Sæbø Wagner 
Fagansvarlig Overvann, Asplan Viak 
Betydning av strategisk partnerskap og innovasjon i klimaarbeid - Skanskas erfaring Jo Mortensen
Konserndirektør for Teknologi, Innovasjon og Grønn forretningsutvikling, Skanska
Panelsamtale:
Mange kokker – hvordan sikrer vi tydelige roller og ansvar?
Hvordan skal vi klare å jobbe effektivt når det er så mange som har ansvar?

Diskusjonsleder:
Siri Blakstad, 
Konserndirektør, SINTEF Community
Paneldeltakere:

Liv Kari Skudal Hansteen
Adm.dir., RIF

Per-Arne Horne
Direktør, Direktoratet for byggkvalitet

Eivind Bjurstrøm
Direktør Strategisk planlegging og driftstjenester, BaneNOR

Lene Westgaard-Halle 
Næringskomiteen, Stortinget
Oppsummering og avsluttende samtale Idar Kreutzer
Direktør Internasjonalt, Privat eierskap og Digitalisering offentlig/næringsliv, NHO

Siri Blakstad
Konserndirektør, Sintef Community

Startup bedrift showcase 

5 minutter pitch på hovedscenen

7Analytics  We use hydrology, geology, and data science to develop high-precision risk tools kl 09:45
Mitigrate  Mitigrate loss prevention to keep your head above water   kl 09:50
Celsia Complete workflows for a compliant EU sustainability report  kl 11:35
Møt gründerne i utstillingsområdet