Søk

Partnere

I hardt vær er en arenakonferanse i regi av innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Konferansen arrangeres av flere organisasjoner med sterkt engasjement for arbeidet med klimatilpasning. Les mer om de ulike partnerne her.

 

  

NGI – Norges Geotekniske Institutt

NGI er et uavhengig forskningsinstitutt innen geoteknikk og andre ingeniørrettede geofag.  

NGI kombinerer geokunnskap og teknologi for å utvikle smarte og bærekraftige løsninger innen infrastruktur på land og til havs, innen miljøteknologi, forurenset grunn og naturfarer som jord- og snøskred. 

Forskningen vår leverer kunnskap som bidrar til å løse noen av de viktigste utfordringene verden står overfor innenfor klima, miljø, energi og samfunnssikkerhet.

Oslo Science City

Oslo Science City er Norges første innovasjonsdistrikt, lokalisert i landets mest kunnskapstette område.

Ved å skape samspill mellom forskere, oppstartsmiljøer, næringsliv, myndigheter og offentlig sektor, skal vi utvikle et verdensledende innovasjonsdistrikt som bidrar til bærekraftig verdiskaping og nye arbeidsplasser.  Vi utvikler gode møteplasser, der kunnskap formidles og nye løsninger på samfunnsutfordringer diskuteres.

Oslo Science City er med i Global Institute of Innovation Districts, og bygger sterke nettverk nasjonalt og internasjonalt.

SINTEF

SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutter og vår visjon er "Teknologi for et bedre samfunn". SINTEF forsker innen de fleste teknologiområdene og Klimatilpasning av bygg og infrastruktur har vært et sentralt forskningsfelt gjennom flere tiår.

Bygninger skal tåle mye og vare lenge, og materialer og komponenter må tåle klimaet de utsettes for. I våre laboratorier tester vi materialer og produkter for ulike egenskaper og utvikler metoder for å beregne klimalaster på bygninger og infrastruktur. 

Universitetet i Oslo

Gjennom kunnskap, ansvar og engasjement skal vi i Universitetet i Oslo bidra til en bærekraftig framtid.

Fram mot 2030 skal universitetet fremme uavhengig, banebrytende og langsiktig forskning og tilby fremragende utdanning.

NVE

NVE jobber for at samfunnet skal være bedret rustet for å kunne håndtere klimaendringer og naturfare i årene som kommer.

NVE ivaretar de statlige forvaltningsoppgavene innen forebygging av skader fra flom, skred og overvann, og bistår kommuner og beredskapsaktører i forbindelse med flom- og skredhendelser.

NVE er nasjonal faginstitusjon i hydrologi, utfører FoU og deltar i Norsk klimaservicesenter (KSS). 

NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samler Norges største fellesskap av bedrifter, og er den ledende organisasjonen for arbeidsgivere.

NHO arbeider for å styrke næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og skape grunnlag for god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

NHO arbeider for å skape et samfunn preget av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

CICERO

CICERO Senter for klimaforskning er Norges fremste institutt for tverrfaglig klimaforskning, som utvikler og formidler ny kunnskap til de som jobber for å løse klimaproblemet.  

CICERO kjenner godt til klimautfordringene norsk forvaltning og næringsliv står i, og har lang erfaring med å tilgjengeliggjøre tung akademisk klimaforskning for denne gruppen.

CICERO representerer de fleste fagdisipliner innenfor klima og vi har en kompetanse som dekker bredden av klimakunnskap presentert i rapportene fra FNs klimapanel.

Oslo kommune

Oslo skal være en klimarobust by. Det betyr at byen skal tåle klimaendringene som kommer, enten det er ekstremnedbør, høyere temperaturer eller kraftigere vind.

Kommunen jobber derfor for å styrke Oslos evne til å tåle klimaendringene frem mot 2030. Overvann er den største utfordringen i Oslo. Noen eksempler på tiltak for å møte dette er å åpne opp gamle elver og bekker, lage til parker og grøntområder, samt bevare trær og vegetasjon. Disse tiltakene gjør byen mer klimarobust og gjør byen grønnere og triveligere.